Audyt - GGA.COM.PL audyt finansowy, biuro rachunkowe Gdańsk, doradztwo podatkowe, księgowość, rachunkowość Gdańsk, szkolenia, kursy

Szukaj
Go to content

Main menu:

OFERTA

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej. Badania przeprowadzamy zgodnie z polskimi normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.

Stosowane podczas badania sprawozdań finansowych metody, zostały opracowane w taki sposób, aby dostosować się do specyfiki działalności badanego podmiotu oraz do wymagań sprawozdawczości finansowej.

Po zakończeniu badania efekt wykonanych prac zostaje zaprezentowany badanej jednostce w postaci opinii biegłego rewidenta uzupełnionej o raport z badania sprawozdania finansowego. Zgodnie z wymogami norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta Zarządowi badanej jednostki przedkładamy również pisemną informację o stwierdzonych w trakcie badania nieprawidłowościach.

Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego wiąże się z naszej strony z doradztwem w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego.


PRZEGLĄD SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W ramach świadczonych usług przeprowadzamy przeglądy ksiąg rachunkowych, przeglądy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.

Rezultat wykonanych prac zaprezentowany zostaje w postaci raportu z przeglądu sprawozdania finansowego, opinii z zakresu wybranych obszarów podlegających badaniu wraz z propozycjami ulepszeń w systemie rachunkowości czy kontroli wewnętrznej.
AUDYT ŚRODKÓW UE

Oferujemy Klientom profesjonalny audyt projektów oraz programów finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz programów wspólnotowych. Badania prowadzimy zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości a na jego podstawie przedstawiamy Klientowi opinię audytorską.

Zakres przedmiotowy usług

W szczególności, zakres przedmiotowy audytu obejmuje:

1. analizę kontroli wewnętrznej u beneficjenta i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków,

2. przeprowadzenie testów w celu upewnienia się, iż zdefiniowane kontrole wewnętrzne były stosowane w sposób ciągły (czy są przeprowadzane kontrole ze strony kierownictwa beneficjenta dotyczące zapewnienia prawidłowości wydatkowania środków),

3. audyt zasadności kosztów kwalifikowalnych, ich sposobu dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta,

4. analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletności otrzymanych kwot,

5. sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu,

6. sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,


7. weryfikacja sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu).


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu